ขั้นที่สองระยะเวลาเงินกู้ (เดือน)


10


จำนวนเงินกู้/วงเงิน (บาท)


10000