เช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ซึ่งเป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด

แจกแล้วเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบโควิด 2567/2024

โครงการประกันสังคมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด เป็นหนึ่งในโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดที่ได้มีการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 ในเขตพื้นที่เสี่ยง ถือเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อสู้พิษโควิดอย่างรุนแรงจนไม่อาจทำให้การประกอบอาชีพและความเป็นอยู่เป็นไปในทิศทางเดิมได้ 

ล่าสุดประกันสังคมเร่งออกเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ให้กับกลุ่มพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ที่อยู่ในระดับการควบคุมสูงสุด) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 นี้จะเป็นการเยียวยาทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5000 บาท โดยผู้ที่จะสามารถรับสิทธิ์ได้จะต้องตรวจเช็คเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ว่าแจกจ่ายไปยังพื้นที่ใดบ้าง ทั้งนี้สำหรับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 จะแจกจ่ายไปยังเขตจังหวัดพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด 13 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, สงขลา, ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส หากท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 รอบ 2 อย่างละเอียดอีกครั้ง

รับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ผ่านช่องทางไหนและจ่ายวัน

ในการรับเงินเยียวยาประกันสังคม 39 รอบ 2 จะเริ่มมีการจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนผ่านช่องทางพร้อมพ์เพย์ ดังนั้นหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีการผูกบัญชีพร้อมพ์เพย์บัตรประชาชน ก็จะไม่สามารถรับเงินผ่านช่องทางดังกล่าวนี้ได้ และนอกจากนี้เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 จะเริ่มจ่ายในวันที่ 21 กันยายน 2567 

อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ควรทำอย่างไร

แน่นอนว่าการออกมาตรการเยียวยาในครั้งนี้ยังยังมีผู้ที่ได้ลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 ไว้แล้วแต่อาจตกหล่นทำให้ไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้ ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสำหรับผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตามที่กำหนดแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม ก็สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

  1. ผู้ประกันตนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.sso.go.th พร้อมทั้งกรอกข้อมูลตามที่เอกสารกำหนดให้ครบถ้วน
  2. กรอกรายละเอียดด้วยลายมือชื่อ พร้อมทั้งกรอกเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน ทำการแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสลิปชำระเงินสมทบ และสำเนาใบเสร็จต่าง ๆ
  3. นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ประกันสังคมใกล้เคียง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

ทั้งนี้การทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 อาจใช้ระยะเวลาพอสมสมควรในการพิจารณาและต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง แต่หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ผู้ประกันตนตามมาตราดังกล่าวก็สามารติดต่อสอบถามกับประกันสังคมที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อติดตามผลและทราบวันที่ทำการจ่ายเงินให้กับผู้ตกหล่นอีกครั้ง