อะไรคือสลิปเงินเดือนข้าราชการ พร้อมข้อมูลอาชีพรับราชการ (ใหม่)

สลิปเงินเดือนข้าราชการมีความสำคัญอย่างไร

อาชีพข้าราชการถือเป็นสายอาชีพในฝันสำหรับใครหลายคน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องเครื่องแบบการแต่งการที่ทรงเกียรติ หรือสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาล และรวมถึงสวัสดิการในการกู้เงินกับธนาคารหรือการเข้าถึงแหล่งการเงิน 

เมื่อกล่าวถึงการกู้เงินกับธนาคารผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการมักมีความได้เปรียบกว่าสายงานอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากการประกอบอาชีพข้าราชการจะมีความมั่นคงสูงกว่าในส่วนของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นในด้านอัตรารายได้ที่ได้รับที่มีทิศทางที่เงินเดือนจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่เรื่อย ๆ หรือความมั่นคงทางอาชีพ 

ด้วยเหตุนี้ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในแง่ของเอกสารจึงแทบไม่ติดปัญหาใด ๆ เช่น การออกสลิปเงินเดือนข้าราชการหรือใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ และรวมไปใบเอกสารที่เกี่ยวข้องประเภทต่าง ๆ ซึ่งจุดนี้สามารถดำเนินการขอออกใบรับรองเงินเดือนข้าราชการได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินขอรับสลิปเงินเดือนข้าราชการจากต้นสังกัดเพื่อต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการให้มีความถูกต้องและดำเนินการปริ้นสลิปเงินเดือนข้าราชการออกสู่มือผู้ยื่นคำขอได้

วัตถุประสงค์หลักของการออกสลิปเงินเดือนข้าราชการ

ในการสลิปเงินเดือนข้าราชการมีไว้ด้วยหลายวัตถุประสงค์ เช่น การออกเอกสารสลิปเงินเดือนข้าราชการเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมด้านการเงิน อาทิ การขอสินเชื่อกับธนาคาร การส่งบุตรไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ หรือรวมถึงการขอรับสิทธิต่าง ๆจากทางรัฐบาล เป็นต้น และเนื่องด้วยปัจจัยทางด้านความมั่นคงทางการเงินจึงทำให้อาชีพรับราชการ ไม่ได้รับผลกระทบใดต่อการเกิดโรคระบาคโควิด19 อย่าหนักในปี 2567 (2024) เมื่อไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินจึงทำให้การขอออกใบรับรองเงินเดือนข้าราชการเพื่อใช้ในตามวัตถุประสงค์นั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

 

ลิปเงินเดือนข้าราชการที่สามารถยื่นคำขอรับผ่านออนไลน์ได้

ลิปเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับความนิยมในการขอเพื่อใช้ในการนำไปใช้ตามวตถุประสงค์ต่างๆประกอบด้วย 

  • สลิปเงินเดือนข้าราชการบํานาญที่บ่อยครั้ง การออกสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนของข้าราชการบํานาญมักไม่ทราบว่าต้องขอออกจากหน่วยงานใด แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบออนไลน์ให้สามารถดำเนินการได้โดยตรง
  • สลิปเงินเดือนครู เป็นอีกรายการที่มักใช้ในการขอสินเชื่อหรือกู้เงินจากธนาคาร หรือสหกรเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามความเอนกประสงค์ เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือใช้ในการดำเนินกิจการเสริม ปัจจุบันพร้อมใช้งานแล้วผ่านออนไลน์
  • สลิปเงินเดือนกรมชลประทานสามารถขออกสลิปเงินเดือนได้ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ

นอกจากนี้ยังมีสลิปเงินเดือนข้าราชการกรมบัญชีกลาง สลิปเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายที่ได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถเข้าไปขอใบสลิปเงินเดือนข้าราชการได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการขอแบบยื่นเอกสารเหมือนรูปแบบดั้งเดิม

สลิปเงินเดือนข้าราชการออกยากไหม?

การยื่นคำขอเพื่อรับสลิปเงินเดือนข้าราชการจะสามารถทำได้จากเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขึ้นตรงต่อทางต้นสังกัด ซึ่งแน่นอนว่าสลิปเงินเดือนข้าราชการจะมีแบบอย่างที่ถูกต้องและเป็นแบบแผนไว้แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบตัวอย่างสลิปเงินเดือนข้าราชการจากแหล่งที่อื่น เพราะในแต่ละกระทรวง ทบวง หรือกรมต่างก็มีรูปแบบสลิปเงินเดือนข้าราชการประจำที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตราประทับ โลโก้ หรือรวมถึงตำแหน่งการจัดวางของแบบฟอร์มภายใน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การขอออกสลิปเงินเดือนข้าราชการจึงต้องดำเนินการจากแผนกหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและอีกทั้งยังผ่านการเซ็นรับรองจากผู้มีอำนาจจึงอาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการพิจารณาในเรื่องของความยากในการขอรับเอกสาร